Obchodné podmienky


By admin - Posted on 24 September 2010

Všeobecné obchodné podmienky
 

Všeobecné ustanovenia

Objednávateľ potvrdením záväznej objednávky, resp. zaplatením zálohy, potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Vymedzenie pojmov

Dodávateľ – spoločnosť KRISTL s.r.o.
Objednávateľ – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s dodávateľom
Tovar – produkty, alebo služby v ponuke spoločnosti
Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru osobne, prípadne pri objednaní tovaru e-mailom.

Zrušenie objednávky

Objednávateľ môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až po dohode s predávajúcim. V prípade, že Objednávateľ už zaplatil zálohu za tovar, táto záloha nebude objednávateľovi vrátená.

Doručenie a doba dodania objednaného tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne.
Doba dodania tovaru, ak sa tovar nachádza na sklade sú 1-2 pracovné dni.
Taktiež si predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky, kde si dodávateľ a objednávateľ potvrdia obsah objednávky, druh produktov, počet kusov, cenu objednávky, cenu a spôsob prepravy, ako aj termín doručenia.

Spôsob platby ceny za tovar

1.    Faktúra – v rámci doby splatnosti
2.    ihneď pri montáži brány

Záruka a reklamácie

Záručné podmienky sa riadia záručnými podmienkami spoločnosti a ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákona. Dodaný poškodený tovar, alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby – najlepšie telefonicky, alebo e-mailom.
Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša objednávateľ. Pri zasielaní náhradného tovaru za uznanú reklamáciu sa už neúčtujú dopravné poplatky.
V prípade, že tovar nevyhovuje, môže sa do 7 dní odo dňa prevzatia bez udania dôvodu vrátiť a objednávateľovi sa do 15 dní uhradí plná cena výrobku. Podmienkou pre vrátenie peňazí je, že tovar nesmie byť mechanicky, alebo inak poškodený a musí byť v pôvodnom neotvorenom balení. Dodávateľ túto skutočnosť preverí až po prevzatí zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet odberateľa, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu objednávateľa. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Záručná doba 24 mesiacov je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Zákazníkom, ktorý tovar používajú na účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená Občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Pre nákup na IČ poskytujeme záruku 12 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky

Objednávateľ má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje preukázateľné vady. Tovar musí byť v originálnom kompletnom balení s priloženým daňovým dokladom (faktúrom). V prípade uznania reklamácie bude zákazníkovi tovar vymenený za nový kus, alebo opravený v záručnej dobe maximálne do 30 dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ tovar nie je dlhodobo skladom, zákazníkovi bude ponúknutý podobný druh tovaru, alebo náhrada.

Nárok na uplatnenie záruky je v súlade s Občianskym zákonníkom a zaniká v týchto prípadoch:
•    Vypršala záručná doba u reklamovaného tovaru
•    Porušením ochranných, alebo záručných nálepiek, pokiaľ sú na tovare.
•    Pri oprave, alebo zásahu do zariadenia
•    Poškodenie spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, obsluhou, alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar
•    Pri používaní výrobku v rozpore s návodom na použitie, alebo na iný účel k akému bol vyrobený
•    Pri poškodení živelnou udalosťou a pod.
•    Pri poškodení zdrojov napr. výkyvom napätia v elektrickej sieti a pod.
•    Pri mechanickom poškodení, alebo pri zistení kvapaliny v tovare
•    Pri nevhodnom umiestnení, alebo skladovaní tovaru

Ochrana osobných údajov kupujúcich

Osobné údaje sú chránené pre zverejnením a použitím treťou osobou. S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a ich poskytnutie je dobrovoľné.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi objednávateľom a dodáveteľom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.